Hakkında

SİVİL TOPLUM DEĞİŞİM PROGRAMI

Sivil Toplum Değişim Programı, Türkiye ve Avrupa’daki (AB ülkeleri) Sivil Toplum Örgütleri (Kar amacı gütmeyen şirket, vakıf, dernek, sivil inisiyatif, kooperatif, vb. olabilirsiniz. Metinde bundan sonra tüm bu farklı örgütlenme biçimleri için sivil toplum örgütleri – STÖ kısaltması kullanılacaktır) için tasarlanmış bir programdır. Program, sınır ötesi iş birliği yoluyla birleşik bir Avrupa fikrini desteklemektedir. Böylece STÖ’leri, Türkiye ile Avrupa arasında ortaklıklar kurmaya ve bu ortaklıklarda kapasite geliştirme modelleri üzerinde birlikte çalışmaya teşvik etmekteyiz.

SİVİL TOPLUM DEĞİŞİM “İŞBİRLİĞİ” PROGRAMI

2020 – 2022 döneminde, uluslararası hareketlilik temelinde kurumların ortaklarla kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Sivil Toplum Değişim Programı’na ek Sivil Toplum Değişim İşbirliği Programı da yürütülecektir. Bu “İşbirliği Programı” kapsamında Sivil Toplum Değişim Programı’nda geliştirilen metodolojiyi kullanarak kurumların kendi ağları içinde işbirliği yaptıkları STÖ’lerin kurumsal gelişimlerine katkı yapmaları sağlanacaktır. Bu amaçla “yaparak öğrenme” yaklaşımı çerçevesinde “İşbirliği Programı”na katılan STÖ’lerle başından sonuna bir Sivil Toplum Değişim Programı tasarlanacak ve uygulanacaktır. İkinci sene, ilgili kuruluşların hibelerle de desteklenerek kendi programlarını kendi ağları için tasarlayıp uygulaması sağlanacaktır.

TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA SİVİL TOPLUM

Avrupa ve Türkiye sosyal, politik ve ekonomik açılardan değişiyor. Bu coğrafyadaki toplumlar ortak çözümlere ihtiyaç duyulan toplumsal sorunlarla karşı karşıya. Yurttaşların ortak hareket etme yerlerinden biri olarak STÖ’ler, bu sorunlara çözüm bulmak için gerekli çerçevenin önemli birer parçası. COVID-19 salgını sonrası nasıl bir Avrupa’nın bizleri beklediği, olası küresel bir ekonomik krizin etkileri ve hükümetlerin bu ve benzer dönemlere nasıl müdahil olacağı yeni bilinmezlikler ortaya çıkartmış durumda. Yeni zamanlar yeni yaklaşımlar gerektiriyor ve örgütsel olarak uyum sağlamak için yeni becerilere ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için sivil toplum aktörleri güçlendirilmeli ve kapasiteleri gelişmelidir.

Tabii ki Türkiye ve Avrupa sivil toplumu tek parçalı değil. Sivil girişimlerin çeşitliliği arttıkça, kapasite gelişimiyle ile ilgili talep ve ihtiyaçlar da farklılaşmakta. Bu çerçevede sivil toplum için tasarlanan öğrenme ortamları ve yöntemleri de çeşitlendirilme ihtiyacı duyuyor. STÖ’ler kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan destekleri talep etmekte ama daha önemlisi kendi kapasitelerini kendilerinin geliştirebilmeleriyle ilgili yeni modellerin oluşması gerektiği fikrini kabul etmekte.

HAREKETLİLİK İLE KURUMSAL GELİŞİM

Bu bağlamda, Sivil Toplum Değişim Programı, sivil toplum aktörlerinin kendi kurumsal iç kapasitelerini geliştirme konusunda iyi uygulamaları oluşturmaya, çoğaltmaya ve paylaşmaya davet ediyor. Hareketlilik ve karşılıklı öğrenme için yüz yüze ve internet tabanlı bir alan sağlayarak sivil toplumun kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Birlikte çalışmanın işleri daha iyiye götüreceğine inanıyoruz. Program dahilinde kurulacak ortaklıklarda, STÖ temsilcilerinin altı ay boyunca birlikte çalışmasını, birbirlerini ziyaret etmesini ve ortak bir model üzerinde çalışmalarını bekliyoruz.

ORTAK MODELLER GELİŞTİRME

Sivil Toplum Değişim Programının amacı, ortakların problem olarak gördükleri aynı örgütsel sorun özelinde çalışmasını sağlamak ve kendi kurumlarında kendilerinin uygulayacakları bir model geliştirmektir.

Örnek: İki örgüt gönüllülerle iş birliği konusundaki kapasitelerini artırmak istiyorsa, gönüllülerle çalışmak için bir süreç geliştirmek için bir ortaklık kurabilir ve başvurabilirler.

İki kuruluş bir proje fikrine destek bulmak için fon sağlayan kuruluşlara proje yazmak istemiyorsa ve mali sürdürülebilirliklerini güvence altına almak için bireysel bağışçılara ulaşmak isterse bu programda birbirlerinden destek alabilir ve yeni çıkış yolları arayabilirler.

Ya da iki STÖ mevcut eğitim modellerini internet tabanlı modüllere dönüştürmek istiyorlarsa farklı kurumları ziyaret ederek programlarını dönüştürebilirler.

UZUN SÜRELİ İŞ BİRLİKLERİ

Yeni ortaklıklar kurulmasını ve kurulmuş iş birliklerini geliştirmeyi istiyoruz. Ayrıca STÖ’lerin farklı sivil aktörlerle ilişkilenmesi için imkanlar sunuyoruz.

Sivil Toplum Değişim Programı nasıl çalışır? Daha fazla ayrıntı için buraya tıklayın.